Engagera dig

Engagera dig i SköEkon

SköEkon har som ändamål att främja ekonomistudenternas studiesociala miljö på Högskolan i Skövde och det är styrelsen som arbetar aktivt för att göra detta. Uppdraget som styrelseledamot är ideellt och innefattar veckoenliga styrelsemöten samt att driva olika projekt, hålla i evenemang och representera SköEkon som förening. Styrelsen består av 13 personer som delas upp på åtta olika ansvarsposter. Utöver de olika ansvarsområdena deltar alla lika aktivt i att genomföra projekt och evenemang. Styrelsen tillsätts under SköEkons årsmöte på hösten och mandatperioden är januari till december. För frågor om SköEkons arbete, vänligen kontakta oss på styrelsen@skoekon.se. 

Styrelsen

Ordförande

Ordförande är föreningens ansikte utåt och har övergripande ansvar för hela SköEkons verksamhet. Det är också ordförande som sammankallar och leder styrelsemöten.


Vice Ordförande

Vice ordförande har ansvar över styrelsens interna arbete, både med olika aktuella projekt men också samarbetet sinsemellan styrelseledamöterna.


Evenemangsansvarig

Som evenemangsansvarig har du ansvar över alla evenemang som föreningen anordnar, håller kontakten med olika samarbetspartners vid evenemang och sätter upp en verksamhetsplan. Denna post utgörs av två personer.

Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarig sätter upp budgetar och följer upp, samt ansvarar för föreningens bokföring och sammanställer resultat- och balansrapporter.Marknadsföringsansvarig

Marknadsföringsansvarig är ansvarig för SköEkons sociala medier och ser till att information kommer ut enligt en plan som också upprättas av marknadsföringsansvarig tillsammans med Art Director.


Art Director

Art Director samarbetar tätt med marknadsföringsansvarig men står för den grafiska delen, alltså har ansvar över alla bilder och filmer som publiceras.

Sekreterare

Sekreterare förbereder och skriver protokoll under styrelsemöten och har ansvara för all dokumentation så som avtal och projektstödsansökningar.


Ledamot

Ledamöterna i styrelsen består av högst fem personer och dessa tar under året på sig olika ansvarsområden som fördelas inom styrelsen. Ledamöterna ansvarar för sponsring, introduktion, medlemmar och pubrundan.

Valberedningen

Valberedningens uppdrag är att hitta kandidater till nästkommande års styrelse. Utifrån inkomna nomineringar intervjuar de personer som är intresserade av att ingå i SköEkons styrelse och inför årsmötet, där nya styrelsen väljs in, presenterar de vilka personer de rekommenderar till vilken post.


Valberedningen arbetar, precis som alla i SköEkons verksamhet, ideellt och vem som helst kan söka till valberedningen. Under hösten 2024 kommer valberedningen att arbeta för att hitta SköEkons nya styrelse för 2025. Jakten på 2025 års valberedning börjar under våren 2024.


Är du intressead av att sitta med i SköEkons styrelse? Hör av dig till valberedningen på valberedning@skoekon.se för mer information!